Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Pliki te nie przechowują żadnych danych osobowych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

X

Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu

Zarządzamy najlepiej jak można

Polityka Ochrony Danych Osobowych

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy, że:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości do której Państwo należą, reprezentowana przez ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Krzyżanowskiego 3, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 84 49, email: sekretariat_e@znmiu.pl;
Przetwarzanie Państwa danych odbywać się będzie w następujących celach:
- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
używania danych osobowych zwykłych udostępnionych przez Państwa na podstawie Państwa dobrowolnej zgody (np. numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczeń),
- art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
używania przekazanych przez Państwa dokumentów zawierających dane o charakterze danych szczególnych kategorii (np. zaświadczenia o stanie zdrowia) wyłącznie w pierwszej fazie postępowania na podstawie Państwa zgody,
- art. 6 ust. 1 lit b) RODO
a) podjęcia przez Administratora czynności i działań zgłoszonych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
b) podjęcia niezbędnych czynności i działań związanych z zawarciem przez Państwa umowy z Administratorem,
c) podjęcia i realizacji niezbędnych czynności i działań związanych z wykonaniem zawartej z Administratorem umowy, w związku z którą dane osobowe zostały przekazane do Administratora, np. w celu nawiązania relacji w ramach umowy o współpracy, najmu, zlecenia lub innej umowy, w zależności od okoliczności.
- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO
a) wykonywania przez Administratora działalności ustawowej, gospodarczej oraz świadczenia innych usług w ramach realizacji umów zawartych z najemcami lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie ww. podmiotów przed lub w związku z zawarciem umowy,
b) weryfikacji tożsamości najemców i osób ich reprezentujących, wypełniania obowiązków związanych z monitorowaniem terminowości spłat należności.
- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
a) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami, w tym roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością statutową, ustawową oraz gospodarczą (m.in. windykacja, egzekucja wierzytelności),
b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
c) raportowania wewnętrznego, w tym. pomiędzy organami Spółki,
d) spełnienia spoczywających na Spółce wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie umocowany organ publiczny lub sądowy, wykonywania obowiązków zgodnie z ustawodawstwem podatkowym.
- art. 6 ust. 1 lit. d) RODO

a) ochrony Państwa żywotnych interesów, np. w sytuacjach losowych związanych z nadzwyczajnymi sytuacjami humanitarnymi, a w szczególności z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka, oraz w przypadkach konieczności ratowania życia, zdrowia, a także ochrony majątku.

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
a) dbałości o mienie i bezpieczeństwo w zasobach Spółki poprzez system rejestracji obrazu (monitoring wizyjny),
b) zabezpieczania i wydawania uprawnionym osobom i organom nagrań z monitoringu wizyjnego w celach dowodowych.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora, nie dłużej niż do dnia likwidacji Spółki.
Dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny takim jak sądy, prokuratura, Policja, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych, tj. np. firmom zatrudniającym gospodarzy domów, kancelariom prawnym, dostawcom internetu i oprogramowania oraz innym firmom informatycznym obsługującym Spółkę.
Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody, osoba udzielająca zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.
Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
Zobowiązujemy do poinformowania osób, zgłoszonych do zamieszkiwania, korzystania z lokalu, pełnomocników, wspólników, pracowników, współpracowników, osób wskazanych do kontaktu o ww. informacjach.